სხვა კანონები და ნორმატიული აქტები

სხვა კანონები და ნორმატიული აქტები

მოცემულ გვერდზე განთავსებულია სხვადასხვა კანონები და შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ გამოცემული სიტუაციური სახელმძღვანელოების (მანუალების) ელექტრონული ბაზა.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *