სხვა კანონები და ნორმატიული აქტები

მოცემულ გვერდზე განთავსებულია სხვადასხვა კანონები და შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ გამოცემული სიტუაციური სახელმძღვანელოების (მანუალების) ელექტრონული ბაზა. აღნიშნული ბაზის გადმოწერით საშუალება გექნებათ მარტივად მოძებნოთ თქვენთვის საინტერესო მანუალი. ბაზაში 01.04.2022 წლის მდგომარეობით შესულია ყველა სიტუაციური სახელმძღვანელო (მანუალი)

კანონები

მანუალები

1საქართველოს შრომის კოდექსი
2მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი
3ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ
4ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
5საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
6საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
7საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
8საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
9ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონი
10 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონი
სიტუაციური სახელმძღვანელოები (მანუალები)