ფორმები და შაბლონები

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისათვის საჭირო პირველადი დოკუმენტების ფორმები შაბლონები. მოცემული შაბლონები დაგეხმარებათ აწარმოოთ პირველადი საგადასახადო დოკუმენტები. ასევე შესაძლებელია შეიქმნას შაბლონები, რომელიც მორგებული იქნება თქვენი კომპანიის  ბუღალტრული აღრიცხვის სპეციფიკაზე და საჭიროებებზე.

 

ფორმები და შაბლონები

1შესყიდვის აქტი
2შედარების აქტი
3საწვავის ჩამოწერის აქტი
4სალაროს შემოსავლის ორდერი
5სალაროს გასავლის ორდერი
6მიღება-ჩაბარების აქტი გაწეულ მომსახურებაზე
7მინდობილობა
8ინვოისი გაწეულ მომსახურებაზე
9ავტომანქანის საგზაო ბარათი
10 ანგარიშთა გეგმა
11სესხის კალკულატორი