ჩვენს შესახებ

აუდიტორული კომპანია ეი ეფ ეი ოფისი წარმოადგენს აღრიცხვა-აუდიტის ბაზარზე ერთ-ერთ მზარდ კომპანიას, რომლის მთავარი ამოცანაც არის ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა აუდიტორული და საბუღალტრო მომსახურებით. ჩვენი კომპანია კლიენტებს სთავაზობს მრავალი სახის მომსახურებას: კონსულტაციებს საგადასახადო კანონმდებლობის ნორმებთან და გადასახადების გამოანგარიშებასთან დაკავშირებით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებას, მიმდინარე აღრიცხვის მონიტორინგს, ფინანსურ და საგადასახადო აუდიტს, ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე კომპანიის საქმიანობის ანალიზს, რეკომენდაციებს კომპანიის მიერ განსახორციელებელ სამეურნეო ოპერაციებთან დაკავშირებით. ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ კერძო სექტორს სწორად წარმართონ ბუღალტრული აღრიცხვა, რაც ხელს შეუწყობს გადასახადების გამოანგარიშებასა და მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებას.ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე გუნდი მზადაა გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური მომსახურება და შეგიქმნათ თანამშრომლობისათვის კომფორტული პირობები.ეი ეფ ეი ოფისი განსაკუთრებულ მხარდაჭერას უცხადებს დამწყებ ბიზნესმენებს და სტარტაფ–ებს სთავაზობს მათზე მორგებულ მომსახურებას რომელიც ფინანსურ ტვირთად არ დააწვება განვითარების პროცესში მყოფ ბიზნესს.